MTB MERIDA - DELIKOMAT - BrouCZECH CUP 2011
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY


Obce Drahanské vrchoviny (Benešov, Kořenec, Okrouhlá, Protivanov, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná) pořádají

ZÁVOD HORSKÝCH KOL -
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY,
MTB MERIDA - DELIKOMAT CUP 2007

TERMÍNY KONÁNÍ

•  1. závod . . . . . . . 12. 5. 2007 . . . . . Valchov
•  2. závod . . . . . . . 09. 6. 2007 . . . . . Suchý-Velenov
•  3. závod . . . . . . . 30. 6. 2007 . . . . . Protivanov
•  4. závod . . . . . . . 14. 7. 2007 . . . . . Okrouhlá
•  5. závod . . . . . . . 28. 7. 2007 . . . . . Žďárná
•  6. závod . . . . . . . 11. 8. 2007 . . . . . Kořenec
•  7. závod . . . . . . . 01. 9. 2007 . . . . . Benešov
Cyklisti

TRATĚ A TYPY ZÁVODŮ - CROSS COUNTRY,

tratě jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách

ROZPIS SOUTĚŽE - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. POŘADATELÉ

Obce Valchov, Velenov-Suchý, Protivanov, Okrouhlá, Žďárná, Kořenec, Benešov.
Kontaktní osoba: ing. Petr Koudelka, e-mail: starosta.benesov(zavináč)tiscali.cz
Informační stránka závodu: www.drahany.xf.cz

2. HLAVNÍ ROZHODČÍ

Erik Řezník, e-mail: erik(zavináč)okbak.cz

3. ČASOVÝ PLÁN A KATEGORIE

Prezentace od 8.30 hodin, konec je vždy 30 minut před startem každé kategorie.
 
 
KATEGORIE               POČET OKRUHŮROČNÍKDÉLKA OKRUHU
  9.30 hodin dívky do 6 let 1 2002 a více cca 500 metrů
  9.45 hodin chlapci do 6 let 1 2002 a více cca 500 metrů
10.00 hodin dívky od 7 do 9 let 2 1999-2001 cca 500 metrů
10.15 hodin chlapci od 7 do 9 let 2 1999-2001cca 500 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.
10.45 hodin dívky 10-12 let 1 1996-1998 cca 1500 metrů
11.15 hodin chlapci 10-12 let 2 1996-1998 cca 1500 metrů
12.00 hodin dívky 13-15 let 2 1993-1995 cca 1500 metrů
12.30 hodin chlapci 13-15 let 3 1993-1995 cca 3800 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.
13.30 hodin juniorky 16-18 let 3 1990-1992 cca 3500 metrů
  junioři 16-18 let 4 1990-1992 cca 3500 metrů
 ženy 19 let a více 4 1989 a méně cca 3500 metrů
 muži 19-35 let 6 1973-1989 cca 3500 metrů
 masters nad 35 let 5 1958-1972 cca 3500 metrů
 pořadatelé nad 30 let 2 1977 a méně cca 3500 metrů
 masters nad 50 let 4 1957 a méně cca 3500 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v kategoriích dle přihlášeného počtu závodníků. Pokud se nepřihlásí aspoň 3 závodníci, kategorie se nemusí vyhlásit. Počty okruhů a délky tratí jsou orientační. Každá obec má vlastní tratě, které se liší délkami okruhů.

4. STARTOVNÉ

Dětské, juniorské kategorie a pořadatelé startovné neplatí. Pro kategorie muži, ženy a masters je vypsáno startovné 50.- Kč a zahrnuje základní občerstvení.

5. PŘEDPIS

Závodí se dle Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí MTB ČSC, který je závazný pro všechny startující a rozpisu závodu. Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou přilbou.

6. CENY - DĚTSKÉ KATEGORIE

Pro jednotlivé závody:
Závodníci v dětských kategoriích (do 18-ti let) budou v absolutním pořadí (OPEN) oceněni všichni. Nejlepší tři v kategorii obdrží medaili, diplom za umístění a věcnou cenu, ostatní obdrží účastnický diplom a drobné ceny od sponzorů a pořádajících obce. Navíc budou zvlášť medailemi oceněni první tři závodníci z pořádajících obcí v kategoriích chlapci, dívky 7-9 let, 10-12 let, 13-15 let, junioři, juniorky.

V celkovém pořadí:
Celkově bude vyhodnoceno 6 nejlepších závodníků v dětských kategoriích (do 18 let) v absolutním pořadí (OPEN) a 6 nejlepších závodníků z pořádajících obcí v kategoriích chlapci, dívky 7-9 let, 10-12 let, 13-15 let, junioři, juniorky. Závodníci na prvních třech místech v absolutním pořadí (OPEN) a závodníci na prvních třech místech z pořádajících obcí obdrží Poháry Drahanské vrchoviny, závodníci, kteří se umístní v obou soutěžích na 4.-6. místě budou oceněni cenami od sponzorů a pořádajících obcí.

7. CENY - DOSPĚLÉ KATEGORIE

Pro jednotlivé závody:
První tři závodníci budou v absolutním pořadí oceněni medailí, diplomem za umístění a věcnou cenou od sponzorů a pořádajících obcí.

V celkovém pořadí:
3 nejlepší závodníci v absolutním pořadí obdrží Pohár Drahanské vrchoviny a věcné ceny od sponzorů a pořadatelů.

8. CELKOVÉ HODNOCENÍ

Poslední - finálový závod je hodnocen dvojnásobným počtem bodů. Dvě nejhorší umístění mimo finálový závod nebudou započítávána do celkového hodnocení. Při rovnosti bodů rozhoduje jako 1. kriterium větší počet lepších umístění.

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Body závod 30 27 24 21 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Body finále 60 54 48 42 36 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Poznámka:

Tato ustanovení soutěže jsou uvedeno na oficiální stránce seriálu www.drahany.xf.cz a v Rozpisech jednotlivých závodů. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu nebo doplnění tohoto rozpisu.

Upřesňující ustanovení k ROZPISU SOUTĚŽE

K odstavci 3. Časový plán a kategorie

Prezentaci závodníků je možno realizovat předem prostřednictvím www.drahany.xf.cz (bližší informace a dostupnost přímo na serveru), nebo v den konání závodu, nejpozději 30 minut před startem každé kategorie

Každý závodník startuje pouze v jedné kategorii - a to v té do které svým věkem přísluší - viz ROZPIS SOUTĚŽE - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ odstavec č.3. V případě prokázání chybného zařazení je závodník v rámci celého seriálu diskvalifikován.

Řazení na start: v prvním závodě budou přednostně zařazeni na start podle získaného počtu bodů závodníci, kteří se zúčastnili minulého ročníku PDV. Další závodníci budou zařazeni podle času prezentace na 1. závod.

Řazení na start: 2. a další závody: Podle bodového zisku v průběžném absolutním pořadí.

K odstavci 5. Předpis:

Závod se jede za každého počasí.

Pořadatel je povinen v průběhu závodu zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Všichni závodníci jsou povinni dodržovat platný ROZPIS SOUTĚŽE. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a toto stvrzuje podpisem čestného prohlášení. Nezletilí účastníci startují pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Nejpozději den před konáním závodu je závodníkům umožněna prohlídka tratí. V den konání závodu je možná prohlídka tratí pouze v čase, kdy na tratích neprobíhá závod. Informace o časových možnostech prohlídky tratí v den závodu poskytuje průběžně hlavní rozhodčí. Je-li prokázána přítomnost závodníka projíždějícího trať v době konání závodu jiné kategorie než do které závodník přísluší, následuje jeho diskvalifikace.

Do závodu mohou odstartovat pouze závodníci, kteří jsou zapsáni ve startovní listině a mají přidělené a na závodním kole řádně připevněné startovní číslo. Dojde-li v průběhu závodu ke ztrátě startovního čísla, je závodník diskvalifikován.

Závodníci jsou v průběhu závodu povinni jet po vyznačené trati. Je-li závodníkovi prokázáno jakékoli zkrácení tratě, následuje jeho diskvalifikace. Pokud závodník opustí trať a je schopen pokračovat v závodu, je povinen se na ni vrátit ve stejném místě, kde ji opustil.

Křižuje-li závodník zřetelně svému soupeři trať a tím brání svému předjetí, následuje diskvalifikace.

Na tratích nejsou vymezena občerstvovací depa: Občerstvení může závodník přijímat kdekoli na trati, poskytovatel občerstvení nesmí při jeho předávání ohrozit bezpečnost ostatních závodníků.

Na tratích je vymezeno v prostoru startu a cíle servisní depo: zde může být poskytnuta závodníkovi technická pomoc (opravu provede závodník sám nebo člen jeho týmu, opravit lze všechny části kola kromě mimo výměny rámu). Mimo vyznačené servisní depo není technická pomoc závodníkovi prostřednictvím členů týmu povolena. Je-li taková neoprávněná pomoc prokázána, následuje diskvalifikace.

Má-li závodník poruchu na svém závodním kole mimo dosah servisního depa, musí se ji pokusit opravit sám, bez cizí pomoci a servisními prostředky, které má u sebe k dispozici nebo s poškozeným kolem doběhnout do servisního depa.

V případě poruchy kola, kterou závodník není schopen opravit sám nebo v servisním depu je klasifikován pouze v případě, dokončí-li závod v počtu předepsaných kol s poškozeným závodním kolem klusem nebo chůzí.

Po trati se závodník smí při závodu své kategorie pohybovat bez jakékoli cizí pomoci, případně doprovodu. Je-li taková cizí pomoc nebo doprovázení prokázáno, následuje diskvalifikace. Výjimkou jsou kategorie dětí do 6-let, kdy je na trati povolena pomoc nejmladším závodníkům prostřednictvím pěší nebo běžící starší osoby.

Traťový komisař nebo stanovený pořadatel může na trati poskytnout pomoc závodníkovi, v případě, kdy by neposkytnutí takové pomoci znamenalo ohrožení bezpečnosti ostatních závodníků.

Závodník má právo podat u hlavního rozhodčího písemnou formou protest. O jeho uznání či zamítnutí rozhodne hlavní rozhodčí (je-li to vhodné , může před vydáním rozhodnutí skutečnost, které se protest týká, konzultovat s traťovými komisaři). Proti jeho rozhodnutí není odvolání.

Pravomoc vyhodnocení dodržování výše uváděného mají traťoví komisaři, kteří jsou po trati rozmístněni v nezbytně nutném počtu, jsou označeni kontrastními vestami a jsou ve spojení s hlavním rozhodčím.

K odstavci 8. Celkové hodnocení:

Poslední - finálový závod je hodnocen dvojnásobným počtem bodů. Dvě nejhorší umístění mimo finálový závod nebudou započítávána do celkového hodnocení. Při rovnosti bodů rozhoduje:

1. Větší počet lepších umístění ze započítávaných závodů.
2. Větší počet lepších umístění ze všech odjetých závodů.
3. Lepší umístění ve finálovém závodě.

Absolutní celkové pořadí (OPEN) bude vyhodnoceno podle získaného počtu bodů ve všech kategoriích. Navíc bude vyhodnoceno podle získaného počtu bodů celkové pořadí závodníků z pořádajících obcí ve všech dětských kategoriích (do 18 let) mimo kategorii dětí do 6 let, která bude vyhodnocena pouze v absolutním pořadí.

DALŠÍ INFORMACE

ORGANIZACE ZÁVODŮ

Hlavní pořadatel : zástupce pořádající obce
Zdravotnická služba: zajistí pořádající obec
Výpočetní středisko: Martin Zemánek, Benešov

POŘADATELSKÉ OBCE - KONTAKTY

OBEC BENEŠOV
Tel : 516 467 324
e-mail : ubenesov@iol.cz

OBEC KOŘENEC
Tel : 516 467 225
e-mail : ou.korenec@cbox.cz

OBEC OKROUHLÁ
Tel : 516 467 244
e-mail : okrouhla@okrouhla.cz

OBEC PROTIVANOV
Tel : 582 399 135
e-mail : ou-protivanov@quick.cz
OBEC SUCHÝ
Tel : 516 468 283
e-mail : ousuchy@quick.cz

OBEC VALCHOV
Tel : 516 452 603
e-mail : obec@valchov.cz

OBEC VELENOV
Tel : 516 454 611
e-mail : obecni.urad.velenov@quick.cz

OBEC ŽĎÁRNÁ
Tel : 516 468 274
e-mail : ouzdarna@quick.cz

Hodně štěstí a nezapomenutelných zážitků ze závodů horských kol přejí všem účastníkům organizátoři závodů, starostové jednotlivých obcí a sponzoři.

KE STAŽENÍ

Download: pohar2007.doc (56 kB) | pohar2007.zip (13 kB)


Navigace:
 

(c) 2003 - 2020 Martin Zemánek pro Pohár Drahanské vrchoviny
Valid XHTML 1.1, Valid CSS